วันจันทร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ร่าง พรบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ....
                       


หลักการ

                   ให้มีกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เหตุผล

                   โดยที่เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ผู้ร่วมประชุมสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวกแม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกันซึ่งไม่แตกต่างจากการประชุมแบบเดิม ที่ผู้ร่วมประชุมต้องมาร่วมประชุมในสถานที่เดียวกัน ทั้งยังเป็นการประหยัดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุมด้วย และปัจจุบันมีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์กันอย่างแพร่หลาย แต่บทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมส่วนใหญ่ไม่เปิดช่องให้ประชุมโดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ สมควรมีกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้บรรดาการประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ สามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อให้การประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดต้นทุนและระยะเวลาในการจัดการประชุมและการเดินทางไปร่วมประชุม จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ร่าง
พระราชบัญญัติ
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....
                       

.........................................
.........................................
.........................................

                   ..........................................................................................................................................
..........................................

                   โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

                   ..........................................................................................................................................
..........................................

                   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ....”

                   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   มาตรา ๓  พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่
                   (๑) การประชุมของรัฐสภา
                   (๒) การประชุมของคณะรัฐมนตรี
                   (๓) การประชุมเพื่อพิจารณาอรรถคดีของศาล

                   มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้
                   “การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า การประชุมตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมายผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้แม้จะมิได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน
                   “ผู้ร่วมประชุม” หมายความรวมถึงกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการ ตลอดจนผู้ซึ่งคณะกรรมการมีมติให้ชี้แจงหรือแสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุมด้วย

                   มาตรา ๕  การประชุมตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย นอกจากจะดำเนินการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมอาจอนุมัติให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
                   การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเรื่องที่มีชั้นความลับจะกระทำมิได้
  
                   มาตรา ๖  ให้ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมด้วยระเบียบวาระ
การประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไปยังผู้ร่วมประชุมทุกรายไม่น้อยกว่าหนึ่งวันก่อนวันประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
                   การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารตามวรรคหนึ่ง จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้
                   ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บบันทึกการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารตามวรรคหนึ่ง รวมทั้งสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ จะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

                   มาตรา ๗  ให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมและการลงมติ ตลอดจนบทกำหนดโทษที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและการลงมติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ มาใช้บังคับแก่การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยอนุโลม

                   มาตรา ๘  ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีหน้าที่จัดการประชุมต้อง
                   (๑) แจ้งวัน เวลา และวิธีการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารตามมาตรา ๖ ต่อผู้ร่วมประชุม และจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
                   (๒) จัดให้ผู้ร่วมประชุมสามารถสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเห็นภาพการประชุมได้อย่างต่อเนื่อง
                   (๓) จัดให้มีการพิจารณาเฉพาะเรื่องที่กำหนดไว้ในระเบียบวาระการประชุมเท่านั้น
                   (๔) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ
                   (๕) จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชุม

                   มาตรา ๙  ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนอื่นใดให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม ให้จ่ายเบี้ยประชุมหรือค่าตอบแทนนั้นแก่ผู้ร่วมประชุมซึ่งได้แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เว้นแต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม

                   มาตรา ๑๐  ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

                    มาตรา ๑๑  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

..............................................


.............................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น