วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ร่างกฎหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กระบวนการคุ้มครองผู้บริโภค

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานบางประการ
ขององค์กรเอกชนในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
พ.ศ. ....
                  

หลักการ

                   ให้มีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานบางประการขององค์กรเอกชนในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

เหตุผล

                    โดยที่เป็นการสมควรคุ้มครองการทดสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการใด ๆ รวมทั้งการเปิดเผยผลการทดสอบหรือวิเคราะห์ดังกล่าวต่อผู้บริโภคที่ดำเนินการโดยองค์กรเอกชนซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมกับรัฐในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบการคุ้มครองผู้บริโภคของประเทศ  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

  
ร่าง
พระราชบัญญัติ
คุ้มครองการดำเนินงานบางประการขององค์กรเอกชน
ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
พ.ศ. ....
                  

...............................................
...............................................
...............................................

                   .....................................................................................................................................................
...............................................

                   โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายคุ้มครองการดำเนินงานบางประการขององค์กรเอกชนในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค

                   .....................................................................................................................................................
...............................................

                   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานบางประการขององค์กรเอกชนในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. ....

                   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
                   “ผู้บริโภค” หมายความว่า ผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
                   “สิทธิของผู้บริโภค” หมายความว่า สิทธิของผู้บริโภคตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
                   “องค์กรเอกชน” หมายความว่า นิติบุคคลเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคและได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
                   “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

                   มาตรา ๔  การดำเนินงานขององค์กรเอกชนดังต่อไปนี้ หากเป็นการกระทำโดยสุจริตเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค และไม่เป็นการเปรียบเทียบกับสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือผู้ให้บริการรายอื่น ไม่เป็นการกระทำความผิด
                    (๑) การทดสอบหรือวิเคราะห์คุณภาพ ความปลอดภัย หรือความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการใด ๆ
                    (๒) การเปิดเผยผลการทดสอบหรือวิเคราะห์ตาม (๑) ต่อผู้บริโภค

                   มาตรา ๕  ในกรณีที่องค์กรเอกชนดำเนินงานตามมาตรา ๔ ร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือวิจัยของรัฐหรือเอกชนในประเทศที่มีสถานะเป็นนิติบุคคล ให้สถาบันการศึกษาหรือวิจัยนั้นได้รับความคุ้มครองตามมาตรา ๔ ด้วย

                 มาตรา ๖  องค์กรเอกชนใดที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าฝ่าฝืนมาตรา ๔ ให้สำนักงานลบชื่อองค์กรเอกชนนั้นจากทะเบียนภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคำพิพากษาดังกล่าว และให้ประกาศชื่อขององค์กรเอกชนดังกล่าวพร้อมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้มีอำนาจจัดการนิติบุคคลนั้นในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานด้วย

                      มาตรา ๗  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


..........................................

       นายกรัฐมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น