วันศุกร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2557

ร่าง Sunset Law ฉบับ Blog นักร่างกฎหมาย: ขอรับฟังความเห็นด้วยครับ

บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ
ร่างพระราชบัญญัติการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....
                  

หลักการ

                   ให้มีกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

เหตุผล

                   โดยที่กฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับแก่สังคม ประกอบกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อความต้องการของสังคม เช่น ทัศนคติของมหาชนในเรื่องต่าง ๆ พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการสื่อสาร สภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สิ่งแวดล้อม พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ เป็นต้น มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ประเทศที่พัฒนาแล้วจึงดำเนินการให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอยู่เสมอเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง แต่ที่ผ่านมาประเทศไทยไม่มีมาตรการที่กำหนดให้ต้องมีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของบทบัญญัติของกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ กฎหมายจำนวนมากจึงมีบทบัญญัติที่ไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและพลวัตรของสังคม ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่ไม่ทันสมัยเหล่านี้ได้กลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศและการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม กรณีจึงสมควรกำหนดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายทุกฉบับทุกรอบระยะเวลาโดยรับฟังความเห็นของผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนทั่วไปอย่างจริงจังประกอบด้วย  จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


ร่าง
พระราชบัญญัติ
การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย
พ.ศ. ....
                  

.........................................
.........................................
.........................................

          ..........................................................................................             ...........................................

                   โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย

            .........................................................................................             ...........................................

                   มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. ....

                   มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                   มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้
                   “กฎหมาย” หมายความว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา และกฎตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
                   “รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ หรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงรัฐมนตรีผู้ออกกฎด้วย

                   มาตรา ๔  เพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายของกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ทุกรอบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
                   การพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพัฒนากฎหมายตามกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกา และต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายนั้นและประชาชนทั่วไปประกอบด้วย
                   หลักเกณฑ์ตามวรรคสองอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
                   (๑) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
                   (๒) การปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้
                   (๓) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
                   (๔) การปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามภายใต้บังคับกฎหมายระหว่างประเทศ
                   (๕) การใช้ระบบการอนุมัติ การอนุญาต ใบอนุญาต และระบบการจดทะเบียนเพียงเท่าที่จำเป็น
                   (๖) ผลกระทบและภาระของรัฐและประชาชนที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกฎหมาย

                   มาตรา ๕  ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายเสนอรายงานผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายแต่ละฉบับต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ของปีถัดจากปีที่ครบรอบระยะเวลาตามมาตรา ๔
                   ในกรณีที่ปรากฏว่าสมควรต้องมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายนั้น[๒]ไว้ในรายงานตามวรรคหนึ่งด้วย
                   เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เผยแพร่รายงานผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายดังกล่าวต่อประชาชนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และให้เสนอรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภาเพื่อทราบด้วย และให้ส่งข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อยกร่างกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป

                   มาตรา ๖  กฎหมายใดมีผลใช้บังคับภายหลังวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายนั้นตามพระราชบัญญัตินี้ทุกรอบระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่กฎหมายนั้นใช้บังคับ ทั้งนี้ เว้นแต่กฎหมายนั้นจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

                   มาตรา ๗  ในวาระเริ่มแรก ให้รัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายแต่ละฉบับจัดให้มีการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของกฎหมายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘[๓]

                   มาตรา ๘  ให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้


ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


...............................
        นายกรัฐมนตรี

[๑]Sunset Law

[๒]Drafting Instruction เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดทำร่างกฎหมายของไทยให้เป็นสากลไปพร้อม ๆ กัน โดยหน่วยงานร่างกฎหมายจะยกร่างกฎหมายตาม Drafting Instruction ที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วเท่านั้น

[๓]เพื่อเร่งรัดให้มีการดำเนินการทบทวนกฎหมายอย่างจริงจังตามข้อ ๑๑.๑ ของนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น