วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

แนวทางการทำคู่มือประชาชนตามกฎหมายอำนวยความสะดวก

การทำคู่มือประชาชนตามกฎหมายอำนวยความสะดวก

ทำยังไงดี?

ทำเป็นเล่มก็ได้ ทำเป็นแผ่นพับก็ได้ เป็นโปสเตอร์ก็ได้ - กฎหมายไม่ได้บังคับรูปแบบ แต่ต้องทำให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ๆ 

ต้องมีเนื้อหาอะไรบ้าง?

·       หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการยื่นคำขอ – มีแบบคำขอไหม ขอหรือซื้อแบบคำขอได้ที่ไหน(ถ้ามี) ราคาเท่าไร ยื่นที่ไหน ยื่นกับใคร ยื่นทางไปรษณีย์ได้ไหม ค่าธรรมเนียม/ค่าบริการเท่าไร จ่ายอย่างไร เป็นต้น
·       เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องยื่นประกอบคำขอมีกี่รายการ อะไรบ้าง และต้องยื่นกี่ชุด
·       ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาต – มีกี่ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนใช้เวลาเท่าไร ทั้งหมดใช้เวลาเท่าไร - จะกำหนดเป๊ะ ๆ หรือจะกำหนดว่าไม่เกินเวลาเท่านั้นเท่านี้ก็ได้ – ชาวบ้านเขาจะได้รู้อนาคต

ต้องทำให้เสร็จเมื่อไร?

·      ภายใน 21 กรกฎาคม 2558

ทำเสร็จแล้วทำยังไงต่อ?

·       ปิดประกาศไว้ ณ สถานที่ที่ยื่นคำขอ (ศูนย์บริการร่วม)
·       ลงเว็บของท่าน

ก.พ.ร. จะตรวจอะไร?


·       ก.พ.ร. มีหน้าที่ตรวจสอบขั้นตอนและระยะเวลาที่เราทำเสร็จแล้วว่าเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือไม่ (Post Audit) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น