วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การบิดเบือน เรื่อง ความเสมอกัน โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์

         โดยที่ผู้ขียนเป็นเลขานุการคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1 จึงมีผู้ถามไถ่ผู้เขียนอยู่เรื่อย ๆ ว่า เรื่องต่าง ๆ ที่เขาส่ง ๆ ต่อกันใน Facebook ก็ดี ใน Line ก็ดี นั้น มันจริงเท็จประการใด

         เรื่องหนึ่งที่มีการถามผู้เขียนบ่อย ๆ ก็คือ มีคนเขาบอกว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้สิทธิของประชาชนชาวไทยไม่เสมอกันจริงหรือ เพราะเขาส่งต่อ ๆ กันมาว่า "สิทธิเสมอกันหายไป"

         ผู้เขียนฟังแล้วก็งงว่าหายไปได้อย่างไรเพราะมาตรา 4 ของร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนทนโท่ดังนี้ว่า
         "มาตรา 4  ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง
           ปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญเสมอกัน"

          มาตรา 4 นี้อยู่ในหมวด 1 บททั่วไป ซึ่งเปรียบเสมือนหลังคาบ้าน เพราะทุกมาตราในรายละเอียดต้องอยู่ภายใต้หลังคานี้

          เมื่อเป็นเช่นนี้ จึงไม่ต้องเขียนคำว่าทุกคนมีสิทธิเสมอกันไว้ในทุกมาตราอีก เพราะหลังคาบ้านคลุมไว้แล้ว และนั่นเท่ากับว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ดี สิทธิก็ดี เสรีภาพก็ดี ความเสมอภาคก็ดี ของบรรดาปวงชนชาวไทย "ทุกเรื่อง" ย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ "เสมอกัน"

         ไม่ได้หายไปไหนอย่างที่เขาแชร์ ๆ กันมา

          ท้ายนี้ ผู้เขียนขอแบ่งปันวิธีการอ่านร่างรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไว้ว่า ก่อนอ่านนั้นท่านผู้อ่านต้องทำใจให้เป็นกลาง ปราศจากอคติใด ๆ ก่อน และต้องอ่านให้ครบทั้งฉบับ เพราะบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายนั้นร้อยเรียงอย่างเชื่อมโยงและสอดประสานกัน จะแยกอ่านเป็นรายมาตราไม่ได้ ถ้าเลือกอ่านเฉพาะบางมาตราจะเกิดความเข้าใจไขว้เขวไปตามจินตนาการอันเพริดแพร้วของท่านได้โดยง่าย และจะทำให้คนเขารู้ว่าท่านอ่านไม่ครบนี่นา

          แต่ถ้าใครจงใจเผยแพร่ข้อมูลโดยมีเจตนาที่จะบิดเบือนให้ประชาชนเข้าใจผิดในเนื้อหาสาระของร่างรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องของคนทั้งชาติ ไม่ว่าจะเพื่อประโยชน์ของตนหรือเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ผู้เขียนเห็นว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) ที่ "ขาดความรับผิดขอบ" ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งไม่สอดคล้องกับเสรีภาพในการแสดงออกตามข้อ 19 ของ ICCPR อันเป็นหลักสากลที่เราพร่ำเพรียกเรียกร้อง และสมควรถูกตำหนิอย่างยิ่ง.

  
         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น